Aanpak verwarde personen: 10 in Twente

Het voorkómen en verminderen van escalatie en overlast is belangrijk. Dit kunnen we verbeteren door vroegtijdig signalen te herkennen die agressie en overlast ‘aankondigen’ en beter gebruik te maken van de betrokken partners in de periferie van de doelgroep. We verbeteren in Twente de multi informatiepositie ten aanzien van verwarde personen. Dit, in combinatie met duidelijke afspraken over de regie op de casus (informatie- en interventieknooppunt) kan leiden tot een beter vangnet. Daarbij maken we gebruik van de lokale partners en structuren in combinatie met innovatieve technologie (CO24dak) en de kennis en ervaring die we op regionaal niveau hebben op het gebied van procesbegeleiding. We verbeteren onze informatiepositie door het delen van feitelijke actuele informatie binnen twee speerpunten:

  • Signalering van kansen en bedreigingen op persoonsniveau door kernpartners
  • Procesregie op risicopersonen door de gemeente, casusregie door de GGZ, in combinatie   met een Multi disciplinaire aanpak die gericht is op het voorkomen en verminderen van escalatie.